Integritetspolicy

Bombardier Recreational Products Inc. (BRP), är världsledande inom konstruktion, utveckling, tillverkning, distribution och marknadsföring av motordriva fritidsfordon. Företagets portfölj av varumärken och produkter inkluderar Ski-Doo och Lynx snöskotrar, Sea‑Doo vattenskotrar, Evinrude utombordsmotorer, Can-Am ATV, SSV (side-by-side-fordon) och Spyder roadster samt Rotax motorer vilka distribueras i över 100 länder. Sea-Doo-, Ski-Doo-, Spyder-, Lynx-, Evinrude-, Can-Am-, Rotax- och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. Alla övriga varumärken är respektive ägares egendom.

ANVÄNDARVILLKOR

VARUMÄRKE, UPPHOVSRÄTT OCH IMMATERIALRÄTT

Bombardier Recreational Products Inc. (”BRP”), är världsledande inom konstruktion, utveckling, tillverkning, distribution och marknadsföring av motordriva fritidsfordon, däribland snöskotrar, vattenskotrar, utombordsmotorer, flygplansmotorer, olika sorters terrängfordon, side-by-side-fordon och roadsters samt tillhörande reservdelar, tillbehör, kläder och många andra produkter som säljs på licens.

UPPHOVSRÄTTER

BRP äger och bibehåller upphovsrätterna för de material som finns på BRP:s webbplatser och i dokument som publicerats av BRP, däribland broschyrer, tekniska utgåvor, bruksanvisningar och andra manualer. Om inte annat anges har ingen rätt att i någon form kopiera eller ompublicera uppbyggnaden eller det visuella utseendet på BRP:s webbplatser eller information som finns på BRP:s webbplatser, däribland fotografier som finns publicerade på webbplatsen eller i broschyrerna. Inget material från BRP:s webbplatser eller någon annan webbplats som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av BRP eller dess dotterbolag får kopieras, reproduceras, ompubliceras, läggas upp, anslås, sändas eller distribueras på något sätt, förutom att ett exemplar av materialen får laddas ner till en enstaka dator för personligt, icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att alla meddelanden om upphovsrätt och övriga immaterialrätter bibehålls.

VARUMÄRKEN

BRP använder och marknadsför i stor utsträckning sina varumärken via ett stort urval av kanaler, däribland TV, tryckt reklam och internet. Som ett resultat av våra omfattande marknadsföringsinsatser och den kvalitet som BRP:s varor och tjänster håller, har BRP:s varumärken blivit kända världen över och står för mycket värdefull goodwill. All användning av BRP:s varumärken utan skriftligt medgivande från BRP kan utgöra varumärkesintrång och illojal konkurrens. Du får inte använda eller registrera, helt eller delvis, några varumärken tillhörande Bombardier Recreational Products Inc., BRP-Powertrain GmbH och Co KG eller BRP Finland Oy (hädanefter ”BRP och/eller dotterbolag”), däribland grafiska symboler, logotyper och ikoner, förutom om du handlar i enlighet med ett skriftligt medgivande från BRP och/eller dotterbolag.

Du får inte använda eller registrera, helt eller delvis, några varumärken tillhörande BRP och/eller dotterbolag, däribland grafiska symboler, logotyper eller ikoner som, eller som en del av, ett företagsnamn, varumärke, produktnamn eller tjänstenamn (ex: ”Anybody Ski-Doo Inc.”). Du får inte använda ett identiskt eller liknande varumärke tillhörande BRP och/eller dotterbolag som en del av ett domännamn förutom om du handlar i enlighet med ett skriftligt medgivande från BRP och/eller dotterbolag (ex: www.SeaDooPWC.com). Du får inte använda varumärken som tillhör BRP och/eller dotterbolag, däribland grafiska symboler, logotyper eller ikoner, på ett nedsättande vis. Du får inte använda varumärken som tillhör BRP och/eller dotterbolag som substantiv i muntlig eller skriftlig kommunikation. BRP och/eller dotterbolag ska alltid föregås eller följas av ett tilltalsnamn eller ett substantiv och aldrig stå ensamt för att undvika att varumärken som tillhör BRP och/eller dotterbolag eventuellt blir generiska i samband med BRP:s produkter (ex: ”Min Ski-Doo snöskoter” istället för ”Min Ski-Doo”). Du får inte använda varumärken som tillhör BRP och/eller dotterbolag i plural eller possessiv form (ex: ”Jag har två Spyder roadsters” istället för ”Jag har två Spyders”).

Du får inte använda varumärken som tillhör BRP och/eller dotterbolag, däribland grafiska symboler, logotyper eller ikoner, på ett sätt som antyder att BRP och/eller dotterbolag är anslutna till, stödjer eller sponsrar någon.

Du får inte tillverka, sälja eller ge bort marknadsföringsvaror (ex: t-shirts, pennor osv.) med varumärken som tillhör BRP och/eller dotterbolag, däribland grafiska symboler, logotyper eller ikoner, förutom om du handlar i enlighet med ett skriftligt medgivande från BRP och/eller dotterbolag. Frånvaron av ett varumärke, en grafisk symbol, logotyp eller ikon betyder inte att BRP och/eller dotterbolag avstår från rättigheter som rör varumärket, den grafiska symbolen, logotypen, ikonen eller någon annan immaterialrätt.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTI

DENNA WEBBPLATS OCH ALL INFORMATION HÄRI TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE BLAND ANNAT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER OM FRIHET FRÅN INTRÅNG I ANNANS UPPHOVSRÄTT. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE FRISKRIVNING FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, VARFÖR OVANSTÅENDE KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar kan ske då och då i informationen eller i de produkter som webbplatsen innehåller.

ANSVARSBEGRÄNSNING

BRP lämnar inga som helst uppgifter om någon annan webbplats som du kan nå genom den här webbplatsen. När du öppnar en webbplats som inte kommer från BRP, ska du vara medveten om att denna webbplats är helt oberoende av BRP och att BRP inte har någon kontroll över innehållet på den webbplatsen. Vidare innebär inte en länk till en webbplats som inte kommer från BRP, att BRP rekommenderar eller bär något ansvar för innehållet, eller användningen av, en sådan webbplats. Det är upp till dig att vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa att det du väljer att använda är fritt från virus eller andra objekt av destruktiv karaktär.

BRP KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, NÄR DET GÄLLER DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON ANNAN HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, ATT ANSVARA GENTEMOT NÅGON PART FÖR SKADOR SOM ORSAKAS (BLAND ANNAT) AV UTEBLIVEN PRESTATION, FELAKTIGHET, UTESLUTANDE, DIREKT ELLER INDIREKT SKADESTÅND ELLER FÖR EFTERFÖLJANDE SKADOR INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UTEBLIVEN VINST, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA I DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER ANNORLEDES, ÄVEN OM VI UTTRYCKLIGEN MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

KONFIDENTIELL INFORMATION ELLER ÄGANDEINFORMATION

BRP tycker om att höra av dig och välkomnar dina kommentarer rörande BRP-produkter. Dock ber vi dig förstå att BRP inte vill ta emot konfidentiellt eller immaterialrättsligt skyddad information från dig via vår webbplats. Observera att all information och allt material som skickas till BRP kommer att anses vara ICKE-konfidentiell. Genom att skicka information eller material till BRP, ger du BRP en obegränsad, oåterkallelig licens att använda, reproducera, visa, uppföra, modifiera, sända och distribuera materialet eller informationen, och du medger vidare att BRP har rätt att använda idéer, koncept, know-how eller tekniker för vilket ändamål som helst.

JURISDIKTIONELLA FRÅGOR

Om inget annat uttryckligen anges förevisas materialet på denna webbplats uteslutande för att marknadsföra BRP:s produkter. BRP gör ingen framställan att material eller produkter som visas på webbplatsen är lämpliga för, eller tillgängliga på, alla marknader. Detta avtal skall styras av, och tolkas i enlighet med, lagarna i provinsen Quebec, utan hinder av reglerna om internationell privaträtt. Om något villkor i detta avtal anses vara olagligt, ogiltigt eller ej verkställbart, skall detta villkor anses avskiljbart från avtalet

och skall inte påverka giltigheten och verkställbarheten hos några återstående villkor. Detta utgör hela avtalet mellan parterna beträffande denna sak och ändringar skall ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

INTEGRITETSPOLICYNS OMFATTNING

Denna integritetspolicy gäller information, inklusive dina personuppgifter, som har samlats in av BRP (Bombardier Recreational Products Inc. samt dess dotterbolag). BRP har åtagit sig att skydda din integritet och stödjer en allmän policy gällande öppenhet om hur vi samlar in, använder och lämnar ut dina personuppgifter.

SYFTE

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om BRP:s praxis gällande insamlandet, användandet och utlämnandet av personuppgifter som kan samlas in genom användandet av våra webbplatser eller tjänster och relaterade produkter eller som på annat vis kan samlas in av oss. När du köper våra produkter eller använder dig av våra tjänster eller vår webbplats godkänner du att vi samlar in, använder och lämnar ut dina personuppgifter (enligt definitionen nedan) i enlighet med följande villkor. Denna integritetspolicy förklarar också hur du kan kontakta oss om du har en fråga om, vill ändra eller radera några av de personuppgifter som BRP besitter. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna integritetspolicy och sparar den för framtida användning.

PERSONUPPGIFTER

I denna integritetspolicy innebär ”personuppgifter” information om en identifierbar individ.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

De personuppgifter som samlas in kan innefatta minst något av följande:

  • Kontaktuppgifter (såsom namn, adress, e-postadress och privat telefonnummer)
  • Demografisk information (såsom kön och språk)

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för att:

  • erbjuda dig personligt anpassade tjänster och interaktiv kommunikation
  • göra vad som krävs för att administrera sådana tjänster
  • undersöka, utveckla, underhålla, skydda och förbättra sådana tjänster
  • ge dig information om nya produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig
  • utveckla och underhålla vår relation till dig och kommunicera med dig.

NÄR LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi varken säljer, licensierar, byter eller hyr ut dina personuppgifter till eller tillsammans med andra, utan ditt medgivande. BRP kan dela med sig av personuppgifter till tredje part som hjälper oss med att tillhandahålla tjänster till dig eller att uppfylla ett eller flera av de syften som beskrivits ovan. Dessa tjänsteleverantörer är förbjudna att använda dina personuppgifter för några andra syften än att tillhandahålla denna hjälp och måste skydda personuppgifter som fåtts av BRP och följa de allmänna integritetsprinciper som beskrivs i denna integritetspolicy. BRP förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till tredje part om vi är bundna att göra det av en lag, föreskrift, husrannsakningsorder, stämning eller ett domstolsbeslut. BRP förbehåller sig även rätten att lämna ut och/eller överföra personuppgifter till tredje part vid föreslaget eller faktiskt köp, försäljning (däribland likvidering, realisation, utmätning eller återtagande), hyra, fusion, sammanslagning eller någon annan sorts förvärv, avyttrande, överlåtelse, förmedling eller finansiering av hela eller delar av BRP eller av några av de affärsområden eller tillgångar eller aktier som tillhör BRP eller någon av företagets avdelningar för att du ska fortsätta få samma produkter och tjänster från tredje part.

KÄNNEDOM OCH GODKÄNNANDE

BRP samlar endast in dina personuppgifter när du frivilligt tillhandahåller dem. Vi ber vanligtvis om ditt godkännande att använda och lämna ut dina personuppgifter vid insamlandet. Under vissa omständigheter kan vi be om ditt godkännande efter insamlandet men före användandet (till exempel när vi vill använda informationen för ett syfte som tidigare ej har identifierats).

Godkännandet vi ber dig om, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått, beror till stor del på hur känsliga personuppgifterna är och individens rimliga förväntningar under omständigheterna. Du kan dra tillbaka ditt godkännande när som helst, så länge det inte råder några juridiska avtalsenliga begränsningar och förutsatt att policyn är rimlig. Kontakta BRP på privacyofficer@brp.com eller via post för att när som helst dra tillbaka ditt godkännande: Bombardier Recreational Products Inc., Att: Senior Legal Counsel-Privacy Offer, 726, St-Joseph, Valcourt, Quebec, Canada, J0E 2L0. Vi kommer att informera dig om konsekvenserna av att du drar tillbaka ditt godkännande. Vi kommer inte att, som ett villkor för tillhandahållandet av en produkt eller tjänst, kräva att du godkänner insamlandet, användningen eller utlämnandet av mer information än den som krävs för att uppfylla de uttryckligen specificerade och legitima syften för vilka informationen angavs.

ANVÄNDNING ELLER UTLÄMNANDE I MARKNADSFÖRINGSSYFTE

Om du inte har bett om att inte få något marknadsföringsmaterial kan vi också använda (men inte utlämna) dina personuppgifter för att marknadsföra ytterligare varor, tjänster och specialerbjudanden från oss, våra dotterbolag och/eller affärspartners inklusive genom direkt marknadsföring. Vi kan också lämna ut ditt namn och din adress till dessa dotterbolag och/eller affärspartners så att de kan skicka marknadsföringsmaterial direkt till dig. Du kan välja att inte tillåta oss att använda eller lämna ut dina personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte genom att kontakta oss enligt nedan (se ”Kontakta oss och Ändra eller uppdatera din information”).

COOKIES

BRP använder cookies för att underhålla vår webbplats och våra e-postprogram. Vi använder inte cookies för att samla in eller lagra personuppgifter. Cookies är små filer som placeras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för att lagra icke-personlig information som används för att sköta din webbplatsupplevelse, såsom din typ av webbläsare. Cookies kan även lagra preferensinformation för att skräddarsy din webbplatsupplevelse. Cookies hjälper oss att förstå hur kunderna använder våra webbplatser och e-postmeddelanden så att vi kan utforma bättre tjänster i framtiden.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

BRP gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att säkerställa att de personuppgifter som samlats in från dig skyddas mot förlust och icke-auktoriserad åtkomst. Detta skydd gäller information som lagras både i elektronisk form och som papperskopia. Tillgången till dina personuppgifter är begränsad till individer som har ett affärsbehov som är i linje med anledningen till att uppgifterna lämnades. Dessutom använder sig BRP av allmänt accepterade informationssäkerhetstekniker, såsom brandväggar och rutiner för åtkomstkontroll för att skydda personuppgifterna från förlust och icke-auktoriserad åtkomst.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Du bör vara medveten om att operatörer av länkade webbplatser också kan samla in dina personuppgifter (inklusive information som genererats via användningen av cookies) när du länkar till deras webbplatser. BRP har inte ansvar för hur tredje part samlar in, använder eller lämnar ut dina personuppgifter, så det är viktigt att du tar reda på hur deras integritetspolicyer ser ut innan du lämnar ut dina personuppgifter till dem.

ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

BRP förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy utan att ange skälen till ändringarna eller motivera ändringarna. Den integritetspolicy som publiceras på den här webbplatsen ska ses som den integritetspolicy som gäller.

Genom att välja Kontakta oss, Ändra eller uppdatera din information kan du hjälpa oss att se till att dina personuppgifter stämmer. Om du har frågor om BRP:s integritetspolicy eller om du vill ha tillgång till eller ändra eller uppdatera dina personuppgifter kan du kontakta oss på något av följande sätt:

E-post:           privacyofficer@brp.com
Post:              Bombardier Recreational Products Inc.
Att: Senior Legal Counsel-Privacy Officer
726, St-Joseph Street
Valcourt, Québec
Canada, J0E 2L0

© 2013, Bombardier Recreational Products Inc. Med ensamrätt.